درام جرثقیل

درام ها وسایل انتقال نیرو به سیم بکسل و از طریق آن به باری که قرار است بلند شود هستند.

ساخت انواع درام جرثقیل در ابعاد و مدلهای مختلف از جمله فعالیتهای شرکت ماشین سازی مهرآوه می باشد .